Mindreårige flyktninger til grønne Lier

Lier MDG var udelt positive til å åpne for å bruke tidligere Frogner Sykehjem til mottak for mindreårige flyktninger, da Rådmannen foreslo dette. Et nesten unisont kommunestyre stilte seg bak forslaget. Kun FRP stemte i mot forslaget om å ta i mot 60 enslige, mindreårige flyktninger på Egge.

Til Lierposten skriver Janicke Karin Solheim: «Det er bra at kommunen tilrettelegger for de mindreårige flyktningene. Det sikrer god kontroll slik at de blir ivaretatt på best mulig måte.

Miljøpartiet De Grønne er selvsagt udelt positive til at mindreårige asylsøkere kan komme til Lier. Dersom rådmannen fortsatt anbefaler Frogner Sykehjem som aktuell lokalisering, kan vi gå inn for det.

Det er bra at kommunen tilrettelegger for de mindreårige flyktningene. Det sikrer god kontroll slik at de blir ivaretatt på best mulig måte. Vi mener det er fint at vi kan bidra ovenfor mennesker som har det vanskelig.

En utfordring kan være å møte innvandringsangsten i samfunnet. Vi vil anbefale naboer å ta kontakt med mottaket, for å bli kjent med asylsøkerne, og for å vise at Liers befolkning bryr seg om andre mennesker. Det er kanskje livets største verdi; evnen til å se andre. Mindreårige asylsøkere er oftest de mest sårbare av alle flykninger, som har stort behov for å bli sett og anerkjent.

Flyktninger må få god oppfølging og inkluderes i samfunnet med største selvfølgelighet.

En god fremgangsmåte kan være å se til kommuner som har lyktes med integrering, for eksempel Vinje i Telemark og Flora kommune. Flyktninger skal verdsettes, og må få anledning til å bidra fra første dag, for eksempel ved dugnadsarbeid for fellesskapet, eller som kulturformidlere. De må få muligheter til å anvende den kunnskapen de innehar så snart det lar seg gjøre. God norskopplæring er avgjørende for å lykkes med integreringen, og må derfor være et gratis og obligatorisk tilbud til alle flykninger.«

På kommunens nettsider skrives litt om bakgrunnen for forslaget: «I brev fra statsministeren og Kommunenes Sentralforbund oppfordres kommunene til å gjøre sitt ytterste for å bidra i den felles mobiliseringen som nå er nødvendig for å håndtere flyktningesituasjonen. Kommunene bes om å vurdere muligheten for å opprette asylmottaksplasser, og selv drifte mottaket.

I Lier har rådmannen registrert et stort engasjement om å bidra i flyktningekatastrofen og ser en god mulighet for å bygge videre på de gode resultater kommunen har i å gi unge flyktninger gode tjenester.»

Les mer: Lier kommunes hjemmesider og Lierposten